ทอ.มทรส.รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืช เขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นกรรมการ ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ศิโรรัตน์ เขียนแม้น เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบ Onsite และในระบบ Online ได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับผลการตรวจประเมินเฉลี่ย 3.63 คะแนน เกณฑ์คุณภาพ ระดับดี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »