ทอ.มทรส.รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกรรมการ ดร.พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ น.ส.เสน่ห์ บัวสนิท เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
นายสนทยา มูลศรีแก้ว เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบ Onsite และในระบบ Online ได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.83 คะแนน เกณฑ์คุณภาพ ระดับดี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »