ทอ.มทรส.รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการ ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบ Onsite และในระบบ Online ได้สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.87 คะแนนเกณฑ์คุณภาพ ระดับดี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »