ทอ. มทรส. รวมผลิตภัณฑ์เด่น จากโครงการ U2T นำผู้ประกอบการณ์ผลักดันสู่ตลาดอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้า U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์ภายใต้โครง U2T for BCG ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล ได้ต่อยอดเขียนโครงการวิชาการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยภายในโครงการได้จัดกิจกรรม การอบรมการเขียนโครงการบริการวิชาการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ U2T การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย การประกวดแผนธุรกิจ Business Model Canvas และตลาดนัด U2T ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมตลาดนัด U2T เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ อาคารบูรณมงคล (อาคาร32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »