ทอ.มทรส. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หวังปรับหลักสูตรให้สอดรับตลาดแรงงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป และในการจัดทำหลักสูตรใหม่ เรื่อง การใช้เกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่
15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »