ทอ.มทรส.ผนึกกำลัง คูโบต้า พัฒนางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าพบนายรัชกฤต สงวนชีวิน ตำแหน่ง Business Value Creation Division Manager และทีมงาน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการด้านศูนย์ฝึกอบรมเครื่องจักรกลเกษตร ด้านงานวิจัยข้าวและพืชไร่ สหกิจศึกษาและฝึกงาน และวิพากษ์หลักสูตรเกษตรอัตโนมัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร และเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม Kubota นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »