ทอ.มทรส. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการตามกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้ 5 เสาหลัก Retrofit & Phototype

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมดำเนินการตามกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ 5 เสาหลัก Retrofit & Phototype เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เป็นสาขานำร่องในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมศรีสุริโยทัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »