ทอ. มทรส. ประชุมบุคลากรเตรียมพร้อม เปิดภาคการศึกษา 1/2565

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีเป็นประธานการประชุม สาระการประชุมประกอบด้วยการมอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการบริหารจัดการคณะ พร้อมทั้งชี้แจงเกณฑ์การประเมิน HRD ในรอบการประเมิน 1/2566 แนวทางการจัดทำหลักสูตรใหม่ การแนะแนวเชิงรุกเพื่อเพิ่มจำนวนักศึกษา และเตรียมพร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนานักศึกษา  ในการนี้คณะได้พิจารณามอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น และดีมาก ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคารสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »