ทอ.มทรส.ประชุมนักศึกษารับทุน สร้างจิตสำนึกสังคมแห่งการแบ่งปัน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ประชุมนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และประเภทช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้บริจาคทุน เป็นสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา คณบดีและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างจิตสำนึกสังคมคุณธรรม การเป็นผู้รับและการเป็นผู้ให้ที่ดี ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุม 237 อาคารพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »