ทอ.มทรส. ประชุมทีม AgBioTech Advisor หารือแนวทางผลักดันข้อเสนอ AgBioTech Startup

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุม ทีม AgBioTech Advisor ที่ผ่านการบ่มเพาะ Train the Trainers to be AgBiotech Advisors ในโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ (AgBiotech Incubation 2023) เพื่อวางแผนเตรียมข้อเสนอโครงการ AgBioTech Startup ในการผลักดันให้นักศึกษา นักวิจัยภาครัฐ ศิษย์เก่า หรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่มีแนวคิด
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร ร่วมโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และสามารถร่วมงานกับบริษัทชั้นนำได้ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »