ทอ.มทรส.ประชุมดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตร
และอาหารปลอดภัย เพื่อหารือการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »