ทอ. มทรส. ประชุมซักซ้อมเข้าใจการประเมิน HRD

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมิน HRD สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพื่อให้การประเมินเป็นไปตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »