ทอ. มทรส. ประชุมงานสื่อสารองค์กร ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมงานสื่อสารองค์กรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสาขาวิชา และสำนักงานคณบดี เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ ให้สะดวกต่อการเข้าถึง และสอดรับกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ของ Webometrics เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »