ทอ. มทรส.ประชุมงานบริการทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมงานบริการทางวิชาการคณะ เพื่อคัดเลือกผู้แทนหัวหน้างานบริการวิชาการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ และพิจารณาจัดประกาศการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการแบบมีรายได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »