ทอ.มทรส.ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแผนงานและกิจกรรมในการบริหารจัดการคณะโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, คุณนพดล ลัดดาแย้ม และคุณวัฒนา คงวัฒนานนท์ ผู้แทนคุณอดิศร์
กฤษณวงศ์
ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนหัวหน้าสาขา และผู้แทนรองคณบดีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม บางปะอินชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »