ทอ.มทรส.ประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 1/2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาและหัวหน้างานสำนักงาน เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนาขับเคลื่อนการบริหารงานคณะ ทั้งในการบริหารทรัพยากร หลักสูตร การเพิ่มจำนวนนักศึกษา และการเพิ่มรายได้สำหรับการจัดการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน สถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะในปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 237
อาคาร 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »