ทอ.มทรส. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะ แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »