ทอ.มทรส. ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ประธานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนระหว่างเข้าศึกษา รูปแบบจัดการศึกษา และวิทยานิพนธ์ โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 320317 ชั้น 3  อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »