ทอ. มทรส. นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล นักวิจัยร่วมโครงการ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประกวดผลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย  จัดโดย  Malaysian Invention & Design Society; MIDS) ซึ่งเป็นสมาคมการประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานวิจัยระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเวทีของการเจรจาซื้อขายระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ลงทุน เป็นตลาดกลางสำหรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมืออาชีพ โดยหน่วยงานในประเทศไทยสภาวิจัยแห่งชาติ ; วช.)เป็นหน่วยงานประสานงานและคัดเลือกเข้าประกวด ซึ่งผลงาน ที่ มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเข้าประกวดจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ Formula and Production Process of Banana (Kluai Namwa) Milk Powder by Foam-mat Drying และ Formula และ Production Process for Oral Strip Film  Made form Riceberry Rice Mixed With Herbs  ผลการประกวดได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล  ได้แก่ รางวัล Silver medal 2 รางวัล และรางวัล Special prize จาก Korea Invention Promotion Association อีก 1 รางวัล โดยจัดการประกวดระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ณ กรุง Kuala Lumpur  ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 15,000 คน มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงประมาณ 1,000 ชิ้น

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »