ทอ.มทรส.จัด Focus group กกร.ยกระดับจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีด้านบริหารพัฒนาและระบบ รับมอบหมายเป็นผู้แทน อว.ส่วนหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณาจารย์ของคณะ ทอ. จัดประชุม Focus group โดยมีหน่วยงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน 5 ปี ข้างหน้า ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ น่าเรียนรู้ น่าอยู่ น่าลงทุน อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคารหน้า ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »