ทอ มทรส. จัดโครงการ ปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีรับไหว้ครูประจำปี 2566 ในโครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู และมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปี และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนกลาง มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม และสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ร่วมมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมนนทรีอาคาร 24 ชั้น 8 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »