ทอ.มทรส.จัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้วิธีการดำเนินงานของฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม และงานวิจัยสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างครู นักเรียนและนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของนักเรียน
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาและครู เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »