ทอ.มทรส. จัดอบรม เทคนิคการถ่ายภาพอาหารและสินค้าในการขายออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์ smart phone

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการถ่ายภาพอาหารและสินค้า ในการขายออนไลน์ด้วยโทรศัพท์ smart phone เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายอาหาร ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยวิทยากร ดร.สิริวรรณ สุขนิคม ดร.ฌนกร หยกสหชาติ อาจารย์สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »