ทอ. มทรส. จัดอบรมปลูกผักเคลยังไงให้รอด

การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้จัดอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เรื่อง ปลูกผักเคลอย่างไรให้รอด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์  รองคณบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566  ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »