ทอ.มทรส. จัดอบรมทำขนมบราวนี่

คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำขนมบราวนี่” ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจฝึกอบรมและนำไปพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต โดยวิทยากร ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »