ทอ.มทรส. จัดอบรมการทำขนมโดนัทจิ๋วและการแต่งหน้ารูปแบบต่าง ๆ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ หลักสูตรระยะสั้นการทำขนมโดนัทจิ๋ว และการแต่งหน้าแบบต่าง ๆ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรบ และมี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »