ทอ.มทรส.จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคของคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี และหัวหน้าสาขา โดยมี นายเอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของคณะ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบอินเตอร์เน็ต อาคาร และห้องปฏิบัติการงานฟาร์ม เพื่อให้มีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัย เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »