ทอ. มทรส. จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง โรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ทอ. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2566  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ อลงกต แทนออมทอง ประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และมหาวิทยาลัยสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี รองคบดี และคณาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการและช่วงบ่าย เป็นการนำคณะกรรมการลงพื้นที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และตลาดราชมงคล เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารบูรณะมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »