ทอ.มทรส. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา เพื่อวางแผนเนื้อหา ในการพิมพ์เผยแพร่ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และวางรูปแบบวารสารเกษตรหันตราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »