ทอ. มทรส. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำทีมรองคณบดี และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานคณบดี โดยการทำความสะอาด จัดระเบียบ สะสาง จัดเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงานคณบดี (อาคาร 1) เพื่อให้อาคารสำนักงานคณบดีเกิดความสะอาด เป็นระเรียบร้อยแล้ว และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้มาขอรับบริการ หรือผู้ที่สัญจรผ่านมาพบเห็น เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »