ทอ. มทรส. จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลโดยการทำประมงทะเลพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์และชุมชนป่าชายเลนคลองโคน เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการแปรรูปอย่างยั่งยืน ในโครงการสนับสนุนการปลูกป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคน โดยมีคุณเรือง เที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำปลากุเลาแดดเดียวและกะปิ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »