ทอ.ประสานความร่วมมือ MOU สอศ.

นายวินัย สีทาหล้า ครูแผนกวิชาโภชนาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งประสานงานเรื่องกิจกรรม MOU ระหว่าง สอศ. และ มทร. สุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »