ทอ. ประชุมหารือการจัดทำโครงสร้างองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี และงานบุคลากร ประชุมหารือการจัดทำโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารและพัฒนาระบบ ด้านวิชาการและวิจัย และด้านพัฒนานักศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »