ทอ. ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ สวนผลไม้แม่โสภา จังหวัดปราจีนบุรี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ “สวนผลไม้แม่โสภา” ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างผลผลิตพืชสวนทางการเกษตรตามหลัก “เกษตร อาหาร และพลังงาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »