ทอ. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

       ดร.ชูศักดิ์  พูลมา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการของนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »