ทอ. นำเสนอข้อมูลโครงการบริการวิชาการ สวนผลไม้แม่โสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการบริการวิชาการ สวนผลไม้แม่โสภา เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างผลผลิตพืชสวนทางการเกษตรตามหลัก เกษตร อาหาร และพลังงาน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »