ทอ. จับมือสถานประกอบการคว้า 2 รางวัล สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่สถานประกอบการที่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ได้แก่

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพร จำกัด ซึ่งได้รับโล่รางวัลในประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการ     สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ซึ่งเป็นการดำเนินสหกิจศึกษาร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                   

ศูนย์บริการ คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด สาขามหาราช ซึ่งได้รับโล่รางวัลในประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการดีเด่น ซึ่งเป็นการดำเนินสหกิจศึกษาร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้นอาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »