ทอ. จัดอบรมและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ดร.ศิโรรัตน์  เขียนแม้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “การตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรด้วยเทคนิค High-performance liquid chromatography (HPLC)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสถาพร พัฒนพงษ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง Strategic Program Manager  บริษัท Agilent technologies (Thailand) มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ Hardware Introduction control of High – performance liquid chromatography และ Preparing System for Acquisition of High – performance liquid chromatography เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัย การเรียนการสอน และงานบริการวิชาการในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »