ทอ. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานจัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-LEARNING) เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ของบุคลากรให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริวรรณ สุขนิคม  ดร.สุภาพร พาเจริญ 
และนายปฐมพงศ์ สมัครการ
มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »