ทอ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท, อาจารย์อรุณี คงสอน และอาจารย์พิรุณ ชมศรี เป็นวิทยากรแนะแนวการเลือกหัวข้อโครงการของแต่ละสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 35 คนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Google meet เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »