ทอ.ขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ “สวนผลไม้แม่โสภา” ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างผลผลิตพืชสวนทางการเกษตรตามหลัก “เกษตร อาหาร และพลังงาน” โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นแหล่งวิจัยด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต และร่วมมือในการบริการวิชาการให้กับชุมชนรอบสวนผลไม้ เกี่ยวกับการเพาะปลูก พร้อมทั้งการแปรรูปผลไม้เชิงพาณิชย์ เพื่อความยั่งยืนของผลไม้ไทย รวมถึงหารือแนวทางในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »