ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้ำ บันทึกเทปการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการ และ ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ดร.สุภาพร พาเจริญ และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันเทศ อาทิ การยืดอายุการเก็บรักษาหัวมันเทศสด การผลิตสาโทมันเทศ ข้าวเกรียบมันเทศ มันอบ แป้งมันเทศ เครื่องดื่มชนิดผงชงพร้อมดื่มจากมันเทศ สาโท และขนมมันเทศนึ่ง ผ่านการ
บันทึกเทป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บนช่องทางออนไลน์ โดยการพัฒนาและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศในพื้นที่ตำบลทับน้ำและผู้สนใจทั่วไป  สามารถนำความรู้ไปบรรเทาความเดือดร้อนในฤดูกาลที่มันเทศราคาถูก นอกจากนี้ยังช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 13, 17 และ 30 สิงหาคม 2564 ณ อาคาร 19 มทร.สุวรรณภูมิ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Page Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RUS หรือ YouTube สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com