ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรบ้านทับน้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้ำ และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ นักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาหัวมันเทศสด  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ผลงานวิจัย พบว่า  สามารถยืดอายุรักษาหัวมันเทศสดได้นาน 8 เท่าของวิธีการเก็บรักษาแบบเดิม พร้อมลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรบ้านทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร เข้ารับการอบรมเพื่อรับองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »