ถ่ายทอดความรู้ “อาหารฮาลาลและระบบการประกันฮาลาล” ให้กับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติจาก Dr.Noriza binti Ahmad เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง HALAL FOODS AND THEIR ASSURANCE SYSTEMS ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความเข้าใจอาหารฮาลาลมากยิ่งขึ้นและระบบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการ การผลิตอาหารฮาลาลจำหน่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »