ต้อนรับนักศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานคณะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ การวิจัย บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และภารกิจในภาพรวมของคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »