ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคและใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 80 คน  เข้าศึกษาดูงานการดำเนินการด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ศูนย์บริการวิชาการอาหาร และห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 19 อาคารต้นแบบเพื่อการผลิต และอาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »