ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา เพื่อแนะแนวทางในการเข้าการศึกษาต่อ อีกทั้งยังฝึกปฏิบัติด้านการวัดคุณภาพไข่ไก่เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชางานทดลองวิจัยทาง
การเกษตร และนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมงานฟาร์มโคและงานฟาร์มนกกระทา เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 25 และ แปลง 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »