ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ มอบทุนสำหรับการศึกษาและการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบทุนสำหรับการศึกษาและการวิจัย จำนวน 100,000 บาท จาก ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มอบทุนมอบทุนสำหรับการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »