ฐานข้อมูลงานวิจัย

แบบฟอร์ม
  • แบบคำขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (Download File)
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (Download File)
  • แบบคำขอนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (Download File)
  • หนังสือยินยอม (Download File)
  • หนังสือรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »