ชมรมปันยิ้มและชมรมพลังใจจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-13.00 น. ชมรมปันยิ้มและชมรมพลังใจ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน พร้อมมอบถุงยังชีพที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับน้อง ๆ จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิษฐ์ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการระดมกลุ่มคนที่อยู่ในที่ต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเริ่มจากการเปิดรับบริจาคในงานมรดกโลก และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เพิ่มทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงาน    

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »